Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat hatálya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseivel összhangban, a törvény 65. § (3) a) pontjára figyelemmel a OnE Job Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhely: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17., cg.: 01-01-02- 054278)(a továbbiakban: Iskolaszövetkezet) által az Iskolaszövetkezettel tagsági, illetve munkaviszonyban nem álló természetes személyek jelen szabályzatban megjelölt személyes adatainak kezelésére terjed ki. A személyes adatok kezelése során az Iskolaszövetkezet, mint adatkezelő adatfeldolgozó igénybevétele nélkül jár el.

Az adatkezelést az Iskolaszövetkezet bejelentette az adatvédelmi nyilvántartásba. Az adatkezelést a hatósági hozzájárulás birtokában folytatja.

1./ Adatkezeléssel érintettek köre:

Az Iskolaszövetkezettel tagsági, illetve munkaviszonyban nem álló természetes személyek, akik:

 • az Iskolaszövetkezetnél személyesen vagy a www.onejob.hu (a továbbiakban: honlap) címen elérhető weboldalán regisztrálják magukat, azonban az Iskolaszövetkezettel tagsági, illetve munkaviszonyt nem létesítenek;
 • tagsági, illetve munkaviszonya az Iskolaszövetkezettel megszűnt, a megszűnést követő 3 év ideig.

2./ Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Iskolaszövetkezet tevékenységeivel összhangban az érintettek munka világába történő bevezetése, számukra munkalehetőség ajánlása, ennek keretében az Iskolaszövetkezet az érintettek önkéntesen megadott személyes adatait kapcsolattartás; reklámcélú- vagy egyéb tájékoztatás; igényfelmérés; hírlevélküldés; statisztikák készítése érdekében tartja nyilván és kezeli.

Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatkezelés tartama alatt az Iskolaszövetkezet az adatkezelés céljaival szorosan összefüggő okból – így különösen a munkaviszony létesítése, az abból származó jogok, kötelezettségek teljesítése, valamint a kapcsolattartás érdekében – a regisztráció során megadott elérhetőségeire megkereséseket küldhet.

Az érintett a regisztráció során nyilatkozhat arról, amennyiben kívánja, hogy az Iskolaszövetkezet a regisztráció során megadott elérhetőségeire reklám tartalmú hírleveleket, tájékoztató anyagokat küldjön az adatkezelés időtartama alatt. Az Iskolaszövetkezet ilyen megkereséseket kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén küld, az érintett hozzájárulását az adatkezelés időtartama alatt jogosult bármikor visszavonni.

3./ Adatkezelés jogalapja és az adatok forrása:

Az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes, önkéntes hozzájárulása. Az adatok forrása az érintettek önkéntes adatátadása. Az érintett személy adatkezelési hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül szóban, írásban, elektronikus küldeményben visszavonhatja.

Az érintett az Iskolaszövetkezetnél történő regisztráció során a jelen szabályzat ismeretében tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az Iskolaszövetkezet, mint adatkezelő a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelj és feldolgozza.

4./ Az érintettekre vonatkozó adatok:

Az adatkezelés az érintettek alábbi adataira terjed ki: email cím, vezeték- és keresztnév, születési hely és dátum, telefonszám, anyja születési neve, adószám, TAJ-szám, személyazonosító igazolvány száma, diákigazolvány száma, bankszámlaszám, önéletrajz.

5./ Adatok kezelésének időtartama:

Az adatkezelés kezdő időpontja a regisztráció időpontja.

Az adatkezelés megszűnik:

 • a regisztrációt követő 12 hónap elteltével, ha ez idő alatt az érintett tagsági, illetve munkaviszonyt nem létesít az Iskolaszövetkezettel,
 • az Iskolaszövetkezettel fennálló tagsági, illetve munkaviszonyuk megszűnést követő 3 év elteltével,
 • ha az érintett az Iskolaszövetkezet tagságából kizárásra kerül,
 •  ha az érintett személyes adatainak törlését kéri.

6./ Továbbított adatok fajtája:

Az Iskolaszövetkezet a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintettek előzetes és tájékozott hozzájárulásával adhat át kivéve az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítás esetét.

Az adatkezelés céljának megvalósításához, különösen állásajánlat tétele, kiválasztási eljárásban történő részvétel, munkaviszony létesítése céljából az Iskolaszövetkezet az érintett önéletrajzát a tényleges munkalehetőséget kínáló szerződött partnerei részére átadhatja. Az Iskolaszövetkezet szerződött partnerei az önéletrajzokat kizárólag a kiválasztáshoz szükséges mértékig és ideig jogosultak megismerni, a konkrét állás betöltését követően a tudomásukra jutott személyes adatokat törölni kötelesek. Az érintett önéletrajzának továbbítását az Iskolaszövetkezethez intézett nyilatkozatával megtilthatja, továbbá jogosult felvilágosítást kérni az Iskolaszövetkezettől arról, hogy önéletrajza mikor és kinek a részére került átadásra.

Az Iskolaszövetkezet az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7./ A személyes adatok kezelésére jogosult munkavállalók kötelezettségei:

Az Iskolaszövetkezet azon munkavállalói, akik az érintettek személyes adatainak megismerésére és kezelésére jogosultak sem a munkaviszony fennállása alatt, sem annak megszűnése után nem hozhatnak nyilvánosságra és közölhetnek más személlyel, illetve tehetnek hozzáférhetővé más személy számára a munkaviszony során megismert, a jelen szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatot.

A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot akkor közölheti valamely más munkavállalóval, ha erre munkavégzéséhez szükség van. A munkavállaló a munkaviszony során megismert személyes adatot egyéb harmadik személlyel munkaviszonya fennállása alatt csak a munkáltatói jogok gyakorlójának az engedélyével, nyomós okból, jogok, kötelezettségek teljesítése érdekében közölhet.

8./ Az adatkezelés technikai lebonyolítása:

A kezelt adatok nyilvántartási módja a következő lehet:

 • nyomtatott irat,
 • elektronikus adat,
 • elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat,

Az Iskolaszövetkezet gondoskodik arról, hogy az adatok kezelésére, tárolására szolgáló technikai berendezésekhez és dokumentumokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá. Az Iskolaszövetkezet biztosítja, hogy a személyes adatok vis maior esetén se sérüljenek, semmisüljenek meg, vagy váljanak megismerhetővé. Az Iskolaszövetkezet a személyes adatok kezelésére, tárolására szolgáló számítástechnikai berendezéseket megfelelő védelemmel (jelszó, tűzfal) köteles ellátni. Amennyiben ennek megszervezéséhez nem rendelkezik megfelelő szaktudással jogosult információtechnológiai szakértő segítségét igénybe venni.

9./ Az érintett személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei

Az adatkezelés során az Iskolaszövetkezet az Infotv. rendelkezéseire figyelemmel biztosítja az érintettek jogát adataik védelméhez. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • Tájékoztatását személyes adatai kezeléséről: az érintett kérelmére az Iskolaszövetkezet a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás megtagadására kizárólag törvényben szabályozott esetekben van lehetőség. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Iskolaszövetkezethez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Iskolaszövetkezet költségtérítést állapíthat meg.
 • Személyes adatainak helyesbítését: ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Iskolaszövetkezet rendelkezésére áll, a személyes adatot saját hatáskörben, egyébként az érintett kérelmére helyesbíti.
 • Személyes adatainak törlését: a személyes adatot az Iskolaszövetkezet törli, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.
 • Személyes adatainak zárolását: törlés helyett az Iskolaszövetkezet zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett az előbbieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Iskolaszövetkezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A fenti jogosultságok részletezését az Infotv. 14-19. §, illetve 21. § szakaszai tartalmazzák. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve az Infotv-ben meghatározott egyéb esetekben bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10./ Záró rendelkezések

Az Iskolaszövetkezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, kivéve, ha a kár a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben az Infotv., a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.